آموزگار و سرگروه آموزشی پایه اول
سرگروه آموزشی تولید محتوا و فناوری استان بوشهر
تولید فیلم های آموزشی پایه اول
برگزیده کشوری جشنواره تولید محتوا
داور جشنواره تولید محتوا و جشنواره رشد
مدیر فنی پایه اول در تیم تولید محتوای وزارت آموزش و پرورش
مدرس برنامه نویسی کودکان
مدرس تولید محتوا