آموزگار و سرگروه آموزشی پایه اول
معلم نمونه کشوری 1401
فیلم های آموزشی پایه اول (الفبای فارسی، قرآن، ریاضی، هنر)
برگزیده یازدهمین جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد
برگزیده کشوری جشنواره تولید محتوا
داور جشنواره تولید محتوا و جشنواره رشد
مدیر فنی پایه اول در تیم تولید محتوای وزارت آ.پ
مدرس کشوری سواد دیجیتال و برنامه نویسی کودکان
مدرس تولید محتوا