#دانشجو نرم افزار

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد .....
دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد .....!