آدرس:رفسنجان بلوار شریعتی غربی بین کوچه های ۱۶ و ۱۸ رو ب رو بانک رفاه مرکزی