کرمان_بلوار شهید احمد هدایت بعد از کوچه ۴(شش صبح تا ده شب)

کرمان_بلوار شهید همتی فر حدفاصل کوچه ۳-۵(شبانه روزی)