مهدی یار شاهمرادی
متولد1384/۶/۲۷
سازنده ویدیو تیک تاک فان.
کلاس نهم.
رشته:عکاسی📷