انجام کلیه دوره های ضمن خدمت فرهنگیان:
✓ارائه گواهینامه معتبرکامپیوترicdl مورد تائید آموزش و پرورش
✓آزمون های پودمانی
✓مهارتهای هفتگانه
✓انتصاب مدیران
✓رتبه بندی