بازرگانی زاگرس

1400/03/25

کلاسیک برزیل............................................177.000
کلاسیک هند.............................................169.000
کلاسیک اورا.............................................180.000
گلد هند...................................................243.000
گلد برزیل.................................................251.000
فومر.......................................................104.000
پودر کاکائو s9 ترک...................................105.000
قهوه پودری(فوری)هند.............................164.000