آدرس: ساوه پیاده راه امام خمینی. ک امام خمینی۱۱ داروخانه دکتر غفوری ط۲