آدرس: مسجدسلیمان_دراشکفت تقاطع پزشک قانونی_ورودی خیابان مدرسه سما (کیک مامان سوگلی)