آدرس ما
خیابان هفت تیر، نبش خیابان شهید خراسانی، غذای خاندان