آدرس مجموعه:خیابان آزادگان پشت سپاه روبه روی مسجد الزهرا