در این گروه سخنرانی های موضوعی هر روز گذاشته می شود که انشاالله اعضای محترم بهره مند شوند موضوعاتی که همیشه و هر روز و هر ساعت ما گرفتار آن هستیم و به آگاهی از آن نیاز داریم