آدرس:
فردیس.بلوار بهاران غربی(کانال غربی).بعد از قریشی