آدرس: یزد بلوار شهید دشتی خیابان مسلم ابن عقیل جنب سه راه عباسیه کابینت فرداد