منوی غذا
کباب معمولی ۲۰۰گرم ۱۰۰تومن
کباب مخصوص ۲۵۰گرم ۱۱۵تومن
کباب ۳۰۰گرم ۱۴۰تومن
کباب سلطانی ۴۰۰گرم ۱۸۰تومن
جوجه کتف وبال ۹۰تومن