نمایندگی ایزوگام شرق ۶۷۳۶
نمایندگی ایزوگام بام‌بان سپهر ۱۰۵۱
نمایندگی ایزوگام سهند عایق تبریز
نمایندگی ایزوگام پشم شیشه دلیجان
نمایندگی ایزوگام سافلکس