گروه تخصصی دانشجویان ایرانی شهر تورین ایتالیا که از سال ۲۰۱۶ بعنوان اولین تیم تخصصی در کنار متقاضیان این شهر بوده و آماده خدمت رسانی در تمامی زمینه های گوناگون خواهد بود.