مدیر راحت لرن
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار