پویش مردم نهاد حذف ربا، با هدف آموزش حقوق بانکی و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی، به وسیله اجرای قوانین و تقدیر از حقوق مردم در محاکم در برابر تخلفات بانکی، تلاش می‌کند تا متخلفین را به رعایت قوانین و احترام به حقوق دیگران تشویق کند. هدف اصلی این پویش، بازگرداندن ارزش کار در مقابل خلق نقدینگی غیر قانونی است. @hazf_reba