حسیبا یعنی پاکدامن
پاکدامنی ارثیه ایست از مادرمان
که راه اوست هدفمان
پس حسیبا شدیم تا عشق را به صحنه بکشیم