کد پستی: ۴۵۱۵۱۷۴۷۸۱

آدرس شرکت: زنجان جنب عوارضی اتوبان تهران- پایانه بار صبا غرفه شماره ۱۵