به آرزوهاتون قول رسیدن ندید
اگر عمل به وعده را بلد نیستید