میر هادی حسام زاده
شهر اردبیل
ورزش کار کیوکوشین کاراته
رشته ریاضی فیزیک