آدرس های من رو داشته باشید که اگر یه اتفاقی توی یکی از شبکه های اجتماعی افتاد،گمم نکنید
ممنونم