آدرس های من رو داشته باشید که اگر یه اتفاقی توی یکی از فضای های مجازی افتاد،گمم نکنید
ممنونم