فروش قیرطبیعی(گیلسونایت)

مستقیم از معدن

معدن واقع در استان لرستان

آماده فروش و عقد قرارداد

شماره تماس: 09164269160

تنها معدن قیرطبیعی با عش۲% در ایران🇮🇷