آدرس: خوزستان امیدیه بلوار امام علی دروازه شهرک جنب کارواش رالی