ساعات کاری فروشگاه به چه صورت است؟

صبح ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰
عصر : ۱۶:۳۰ تا ۲۱