مدیر دلداری مسافرهای جا مانده از پرواز در فرودگاه مهرآباد
IT Engineer , Gorgan