ابتدا از طریق لینک زیر ثبت نام کن بعدش هرکجاش که برات سوال پیش اومد بپرس راهنماییت کنم