بخند که خنده دعوای هر درده
امیدوارم کنار هم لحظات خپشی رو داشته باشید