Coach
طبیب، معلم
ISST trained in Schema-therapy-London
Cambridge certified in Coaching
No Direct&visit
روانشناس‌ نیستم✌️

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدیدترین آموزش غیرحضوری دکتر شیری برای ۱۴۰۰
درسهای زندگی من

می‌خواهم با شما از خِردهایی بگویم که در طی زندگی خود، تجربه شان کردم ، و شاید فردا فرصتی نباشد یا مغزی نمانده باشد برای روایتشان
خردهایی که موجب سرور در زندگیم شد
و حتما میدانید که این درسها از دل شکستها، زمین خوردنها و له شدنهای این سالیان بدست آمده، این درسها به شما نشان می دهد چگونه می‌توان زیر فشار زندگی و جفای بعضی مردمان، تلخ ، عقده ای و‌گزنده نشد و اهل رشد و تواضع و معنا و توانگری شد ...
#دکترشیری

نمونه درسگفتارهای این آموزش غیرحضوری