دکتر جعفر قادری
دکترای اقتصاد، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده ادوار هشتم و نهم مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی