دکتر علی عزیزی
جراح - دندانپزشک 🦷
مطب باخرز: ولیعصر ۴، ساختمان پزشکان، طبقه اول
📞 تلفن: ۰۵۱۵۴۸۲۶۱۵۵ - ۰۹۰۱۸۸۴۱۲۵۶