مدیرعامل آژانس برندسازی شخصی مانی
📚نویسنده کتاب خالق خودت باش