👇 قابل توجه 👇
برای خرید(کد محصول) منتخب خودتان را
که در زیر پست اینستاگرام درج شده
فقط با 🎀عداد انگلیسی🎀 درآیکون بالا تایپ کنید
سپس روی ذره بین کلیک کنید