پادکستی سینمایی | روایی

صدای متروک کجاست؟

گپ و گفت

دوستان متروکی عزیز؛
ما با اندکی از دوستان گاهی اوقات موضوعی رو در قالب یک فیلم سینمایی بررسی کرده و به گفتگو مینشینیم.
این گپ و گفت در بستر برنامه clubhouse صورت میگیرد و خوشحال میشیم شما نیز به ما بپیوندید.