مقیم اسپانیا و هلند هستم. نه پیش داوری کن و نه پیش داوری مکنم.