ساعت کاری نمایندگی به چه صورت است؟

روزهای شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 17
پنجشنبه 7.30 الی 13