باشگاه ورزشی آبان
دارای مقام اول رشته های ورزشی دراستان اصفهان
باپیشرفته ترین دستگاه های ورزشی درکلیه رشته ها
بامدیریت خانم اسماعیلی