هرگز شک نکنید ، فرزند شما ارزشمند، قدرتمند و مستحق هر فرصتی در جهان هست تا به دنبال رویاهای خود رفته و به آنها برسد.
پس با کاپیتان، این قدرت را تقدیم فرزندانتان کنید !