𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑐𝑡𝑢𝑠,𝑏𝑢𝑡 𝑓𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠
مثل کاکتوس تنهـا بـاش، امـا برای آرزوهات بجنگ!🌵