خوشحالم از آشنایی شما

چکار باید بکنم؟

هیچی

چطور ثبت نام کنم؟

به سادگی

به کی زنگ بزنم؟

هیچکس