آدرس:لرستان شهرستان الشتر امیرکبیر شرقی چهارراه ندر به سمت روستای ندر