آدرس: محلهc1، خ مالیات، انتهای کوچه بدر۴، طبقه دوم نانکده خوشه طلایی
آموزشگاه اریان سیستم