به سراغ من اگر می آیی، نرم و آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد، چینی نازک تنهایی من