دلتنگ‌که‌باشی‌از‌اسمون‌سنگ‌هم‌بباره‌جاش‌خالیه‌....بارون‌که‌جای‌خود‌داره‌

ازت متنفرم ای روزگار لعنتی
چه سخت است که دراین دنیای لعنتی کوه درد باشی اما دیگران حسادت کنند به آرامش ظاهرت