دکتری مهندسی صنایع؛ مدرس دانشگاه
استراتژیست؛ تحلیلگر کسب و کار
پژوهشگر اکوسیستم نوآوری
مشاور حوزه کارآفرینی و استارتاپ