آدرس: بندر عباس خیابان شهید حقانی مابین کوچه قدس ۲۰و ۲۲ جنب دفتر پیشخوان
امانت فروشی و مبل قدس