چطوری نوبت بگیرم؟

کافیه فقط دکمه سبز "نوبت بگیر!" رو بزنی و این اطلاعات رو برای ما بفرستی:
--------------------------------
اسم و فامیل شریفت
خدماتی که میخوای
روز پیشنهادی
--------------------------------