سلام علیرضاهاشمی‌هستم،شما‌میتونیدبا
حمایت‌از‌ما‌،درترویج‌ورزش‌باستانی‌بسیار
موثرباشین‌‌‌یاعلی🙏✋

برای‌اشنایی‌بیشتر‌بااین‌ورزش‌‌،دانلودضرب‌مرشدین
دانلودعکس‌هاو...روی‌کانال‌ورزش‌پهلوانی👆کلیک
کنید.❤️